Medis titulinis
: : NEWS : : : : LEGENDS : : : : DISCOGRAPHY : : : : PERFORMANCES : :  : : POETRY : :  : : GALLERY : :  : : GUEST BOOK : :
 

Gm Small     Ikik Small     Auka Small     Tukstant Small     Juodvarniai small

 

IŠ ŠIRDIES...
(muzika: 1998 kovas; žodžiai: 2000 rugpjūtis)

Kas gimsta su ženklu kovot,
Niekada nepaleis kalavijo iš rankų aštraus.
Kas trokšta į ugnį įžengti aukodamas savo gyvenimą
Skausmo nejaus.

Kas miršta nežinodamas baimės
Kraujuojančią širdį pridengęs ranka,
Sutinka aukščiausiam kalne savo tėvus ir Protėvius geriant, dainuojant drauge.

Nėr mūšio be liepsnos, nėr laisvės be kovos
Kaip kraujo be žaizdos...
Nėr žemės be mirties, nėr žygio be vilties,
Kaip šviesos be išminties...
Nėr kelio be kančios, nėr galo be pradžios
Kaip melo be tiesos...
Nėr žaibo be ugnies, nėr žodžio be garbės,
Kerštas veržias iš širdies...

Kas ieško nesibaigiančio kelio
Į savo svajones klajos amžinai.
Kas randa jėgų atlaikyti audras,
Nepabūgs į bedugnę pažvelgt iš aukštai.

Kas mato kaip sukasi amžinas ratas,
Pabunda užmerkęs akis,
Kas jaučia kaip vėjai alsuoja mirtim,
Tam dega prieš mūšį širdis.

FROM THE HEART...
(Music: March 1998; Lyrics: August 2000)

Those born into the sign of war
Shall never lower their guard.
Eager to leap into the fray to sacrifice their lives,
They shall feel no pain at all.

On the verge of death, aware not of awe,
With iron hands on their bleeding hearts,
They meet their ancestors on the highest hill
To drink with them while singing a song.

No battle without flames, no freedom without conflict,
As no blood without wound…
No earth without death, no crusade without hope,
As no light without lore…
No path without anguish, no end without rise,
As no lie without truth…
No lightning without fire, no word without honour,
Revenge surges from the heart…

Those searching for an endless road
Shall be straying in the dreams evermore.
Those strong enough to resist the storms
Shall look into the abyss from far above.

Beholding the turns of eternal wheel
With their eyes shut they do wake.
Sensing the mortal sighs of winds
Their hearts alight once the battle dawns.

ANAPUS NEMUNO (1283)
(muzika: 2000 balandis; žodžiai: 2000 liepa)

Ten, kur saulė leidžias vakaruos, kur Prūsų giminės
Pavargusios kovot su kryžių nešančiais šunim
Krito Pamedė, Galinda, Barta gynės Semba
Ir Notanga sukilimais šlavė vokiečių pilis.
Penkiasdešimt metų kovės narsiai nenurimo
Karo bugnas plakt širdis kerštu liepsnojantys ginklai
Teks palikt tėvų žemes ir pažadą sugryžt ugnim
Išdegint tai kas svetima į pelenus paverst.

Prūsus ir Jotvingius, Kuršius, Sėlius ir Žiemgalius
Lietuva priglaust suspėjo ginklą galinčius laikyt,
Geležinės valdė rankos kautis troško ir atkeršyt
Už tėvų mirtis kristonims galą padaryt.
Niekšai, jūs svajojat eit toliau anapus nemuno
Ir žemę Lietuvos grėsmingais kryžiais nusmaigstyt
Mes vergaut nepratę, mūsų laisvė tai kova
Mes visi numirsime mūšyje laisvi.

Pralaimi tie, kurie nebetiki,
Nustoja plakt širdis įpuolusi į neviltį.
Sudėt ginklus - pasmerkt gyvenimą,
Iškeisti laisvę į beviltišką vergavimą.
Kas drįsta pult į priešų begalę,
Suklupęs kumštyje suspaudžia savo pergalę.
Visai arti, anapus nemuno,
Laukt pasiruošę dieną naktį priešo svetimo.

Ryt sudrebės dangus prapliups lietum pažadins vėjus
Sukuriais audra pakils ir juodu vandeniu patvins
Nemunas galingas siena stos ir nei vienas išpera
Nė kojos kelti Lietuvon nedrįs.
Matos iš toli grėsmė dangus ugnim kraujuoja
Kitame krante jau girdis atžygiuojantys buriai,
Rytą jūs vaitosit jeigu nemuną įveiksit
Ir gailėsitės, kad jūsų dievas siuntė jus čionai.

Anapus nemuno....anapus nemuno....

 

 

ON THE OTHER SIDE OF NEMUNAS RIVER (1283)
(Music: April 2000; Lyrics: July 2000)

In the land where the Sun sets in the west,
Where cross-bearing pigs have wearied the Prussians,
Pamede, Galinda, and Barta all succumbed
With Semba still fighting back
And uprisen Notanga destroying German forts.
For fifty years of courageous fights without cease
Revengeful hearts throb like the battle-drum beat,
From our fatherland we are forced to retreat today
Yet we give our word to return with the flames
And thus burn down to ashes all that’s alien here.
Prussian, Jotvingian, Curonian,
Selian and Semigalian tribes,
All those still able to carry the arms,
Found their shelter in the Lithuanian lands.
Led by the iron hand, they yearned for war and avenge
To the Christians for their ancestors’ deaths.
Bastards, you dream of crossing the Neman River now
To pierce with your baleful crosses Lithuanian ground!
We are not used to slavery, our freedom’s a fight,
Unsubdued in the battlefield we shall die.

Defeated are those who lose their belief,
A despaired heart soon ceases to beat.
To drop our arms is to condemn our lives,
To trade our freedom for slavery vile,
The one who dares to face a stronger foe
Victory in his bleeding fist does hold.
Here nearby, on the other side of Neman River,
Sharpening our swords for the enemies we linger.

The sky shall cry to wake the winds tomorrow,
The strongest storm shall raise black vortexes of dust,
And as the Neman River builds a wall of water,
The loathsome bastards shall step into our land nomore.
The threat makes the sky bleed with flames,
The marching troops on the other side are heard,
When Neman’s crossed you shall moan with pain
And regret the gods sent here your herd.

On the other side of the Neman River…

AUKA SENIEMS DIEVAMS
(muzika: 1998 balandis; žodžiai: 2001 balandis)

Ir vėl į mūšį traukiant mūs ginklai nerimsta
Tik priešo kraujas gali pergalę nulemt
Kovoj gyvenimas akimirksniu pavirsta
Auka Seniems Dievams...
Auka Seniems Dievams...
Kovoj gyvenimas akimirksniu pavirsta
Auka Seniems Dievams...

Iš mūšio grįžtantį mane varnai ramino
Liepsna nuplovė mano kruvinas rankas
Ši mano pergalė nebuvo paskutinė
Auka Seniems Dievams...
Auka Seniems Dievams...
Ši mano pergalė nebuvo paskutinė
Auka Seniems Dievams...

Vilkų balsais mane pakvies išėję broliai
Mirtis man kelią rodys į savo valdas
Šita naktis tikriausiai paskutinė
Auka Seniems Dievams...
Auka Seniems Dievams...
Šita naktis tikriausiai paskutinė
Auka Seniems Dievams...

OFFERING TO THE ANCIENT GODS
(Music: April 1998; Lyrics: April 2001)

With restless weapons we march to war again,
Shed blood of enemy determines the battle end,
In the fatal combat life becomes
The offering to the ancient gods...
The offering to the ancient gods...
In the fatal combat life becomes
The offering to the ancient gods...

On return I was soothed by ravens black
While flames washed my bloodied hands
This victory of mine was not the last
Offering to the ancient gods...
Offering to the ancient gods...
This victory of mine was not the last
Offering to the ancient gods...

With voices of wolves my gone brothers
Shall call for me, while
Death shall show me the way to its province
This very night might become
Offering to the ancient gods...
Offering to the ancient gods...
This very night might become
Offering to the ancient gods...

SVARBIAUSIAS MŪŠIS
(muzika: 1997 gruodis; žodžiai: 1999 spalis)

Kad nieks neįtartų, kariauna viesulu joja
Po vėjo skraiste,
Kad nieks neišgytų, mirusiu vandeniu
Velinas plauna žaizdas.
Kad nieks nepalūžtų, iš rago stiprybės
Geria vaiduokliai raiti,
Kad nieks nepaspruktų, juodbėrių kojos
Ugninės šauna strėle...

...Dovanok man gyvenimą
Dar vienam mūšiui,
Dar vienai aušrai,
Dar vienam gurkšniui
Iš rago Dausų...
...Dar vienai pergalei...

Požemių kalvėse plienas
Nukaltas juodojoj ugny
Grūdintas priešo krutinėje
Aštrintas stabio širdim
Ranką ne vieną pakeitęs
Tarnauja lyg šiolėi kovoj
Mirtį ar pergalę neša
Amžiną kovą Dausų prarajoj...

THE MOST IMPORTANT BATTLE
(Lyrics: October 1999; Music: December 1997)

An army rides like vortex under the veil of wind
For no-one to suspect.
Velinas washes his wounds with dead water
For none to resurrect.
Riding phantoms drink from the horn of might
For no-one to betray.
The hooves of black horses shoot burning arrows
For none to get away...

...Give me a life
For one more battle,
For one more sunrise,
For one more mouthful
From the horn of heaven...
...For one more triumph...

The steel from infernal smithies
Forged in the blackest fire
Tempered into foe’s chest
Sharpened by killing desire.
Faithfully serving its master
It carries the traces of wars,
Triumph or death in a battle
It brings to the heavenly halls.

KRUVINOS PAŠVAISTĖS
(muzika: 2000 kovas; žodžiai: 2001 rugpjūtis)

Triuškinantys žygiai nesustabdė nė vieno
Griausmas šaukia kilt kovon – tokia Dievų valia,
Kraujas susilieja ir visi kaip vienas
Pasiryžę siausti su visa žvėries galia.

Kruvinos pašvaistės...

Mirtį lenkia viesulu žirgai eikliausi
Negyvai sutryps visus kas stos kely,
Tūkstančiais vilkų šianakt šėšėliai kausis
Kruvinos pašvaistės švies viršunių sukury.

Kruvinos pašvaistės...

Požemių kerai užverda didžią audrą
Viskas bus nušluota kur prajos gauja,
Žemė skils po kojom ir prarijus aušrą
Kruvinos pašvaistės degs ugnies šviesa.
 

THE BLOODY GLOW
(Music: March 2000; Lyrics: August 2001)

Devastating attacks have failed to stop us
Thunder calls for war by the will of Gods,
Blood unites us, we are all like brothers,
We’re ready to fight with beastly powers.

The bloody glow...

The fastest horses overtake the Death,
Those on their way they fiercely stomp,
Tonight the shadows will create unholy mess
While bloody glow shall light the hilltops.

The bloody glow...

Infernal sorcery brings about a storm,
A riding horde shall devastate remains of life,
The earth shall crack and gulping down the dawn,
The bloody glow shall burn with fire.

GRĮŽTANTYS SU KARO UGNIM
(muzika: 1999 vasaris; žodžiai: 2000 sausis)

Trys žiemos mus vedė užšalusiom upėm
Klaidino miškų gūdumoj,
Vilko kantrybė į geležį vertė
Dar vieną dieną išlaukt.

Mes grįžtam su karo ugnim
Užgrūdinti mūšiuos, praėję kliūtis,
Dar dega akyse viltis,
Surinkti kariauną, sušukti - Pirmyn !

Mes grįžtam su karo ugnim...

Rudenio burtai trys kart užkerėjo
Mus ženklą užkeiktą išvyst,
Iš dvasių pasaulio mus pirštais lediniais
Lytėjo beveidė lemtis.

Tris vasaras saulė kaitriausia lydėjo
Į tolimus žygius keisčiausius kraštus,
Išdegino baimę ir širdį užliejo
Liepsnojančiu kruvino keršto geismu.

Pavasariai girdė tyriausiais šaltiniais
Iš pirmo ištryško žvėries gyvastis,
Gurkšnis iš antro pažadino ugnį,
Trečio vanduo - tai Dievų išmintis...

 

RETURNING WITH FIRE OF WAR
(Lyrics: January 2000; Music: February 1999)

Three winters led us through frozen rivers,
Through vastness of forests misleading,
Into iron wolf’s patience was turned
We have to wait one more day...

We are returning with fire of war
Tempered in battles, we cross all the rivers
In our eyes there is flame
To gather victorious army, let the flag be lifted.

Returning with fire of war...

Autumnal sorcery enchanted us thrice
To behold the magical sign.
The faceless destiny’s fingers of ice
Took us to the world of the blind.

Three summers scorched with torrid sun
Led us to the distant and weird lands
They seared our fear and filled with rage
Our brave revengeful hearts.

The pure spring brooks soothed the thirst
The first one gushing with vitality of a beast,
The gulp from the next revived the flame within,
The waters of the third granted Gods’ wisdom.

 

PRIEŠĄ PARKLUPDYK
(muzika: 1998 gruodis; žodžiai: 1999 spalis)

Žaizdos negyja, nes nėra vilties sugrįžti namo,
Kalbos netyla, sėjančios baimę kario galvoj.
Svetimas kraštas, tolimas kelias, žemė juoda,
Mūšis parodys, kokia gi Lietuviško plieno galia...

Pulk, Kirsk ir Žudyk !
Priešą Parklupdyk !

Pergalės gydo žaizdas, primena randai klaidas,
Dainos sudėtos įamžina vyrų narsiausių kovas.
Žemė prisimena kraują pavirtusį pievom nykiom,
Karo keliai paženklinti žirgo kanopom juodom.

Skomantas vedė jotvingių pulkus per Pinsko žemes,
Dūmais paleido kas dega, atlygino bočių skriaudas,
Traidenį Kernavės valdovą rusas ilgai dar atmins,
Prakeiktas nekartą už mirtinus žygius narsus karvedys...
 

 

SUBDUE THY ENEMY
(Music: December 1998; Lyrics: October 1999)

Wounds do not heal for to return there’s no hope,
The horror in the head due to the rumours grows.
In a foreign land,
The path’s so distant and the earth’s so dim
For the battle we wait to test Lithuanian steel…

Burn, smite and kill!
Make your foe kneel!

Time heals my wounds, scars remind of mistakes
Of the bravest men the greatest songs shall remain.
Earth remembers the blood turned into wasteland,
Warpaths are marked by the horses’ hooves black.

Skomantas led his men through the lands                       of Pinsk
Avenging his fathers and leaving                               ashes behind him.
Long shall Russians recall Traidenis,                  Kernave’s king,
For they cursed the brave man                                        for his deadly deeds.

ŽIRGAS PARNEŠ MANO KŪNĄ NAMO
(muzika: 1999 sausis; žodžiai: 1999 lapkritis)

Pirmyn ! Raiti viesulai
Žemę sudrebinkit, priešas lai bijo
Karčiais ugniniais žirgai
Neša per dykvietes vyrus.

Priesaiką tvirtino savo krauju
Protėvių kerštą atlikt iki galo
Matė Dievai kiek paklota galvų
Matė kaip kraujas žemę išvalo...

Kautis, ginklais pamojuot
Trokšta kiekvienas narsuolis
Priešą nors vieną nudobt
Taikos tarytum grobuonys.

Žirgas parneš mano kūną namo
Skydas papasakos tai kas nutiko
Ragas kovos paskutinį kart pūs
Ir palydės mane vėjų platybėn !

Vėjau, tu karius klaidini
Primeni tūkstančio priešų kariauną
Tylą slėpi jų šarvų žvangesy
Pakeli miglą lyg juodąją audrą...

Kelio man nieks nepastos
Žaibo greičiu lekia žirgas
Ginkluos griausmo galia
Drąsko į gabalus viską.

 

HOME SHALL MY HORSE CARRY MY BODY
(Music: January 1999; Lyrics: November 1999)

Forward! Whirlwinds riding ahorse
Shake the earth, frighten the foes.
Flaming traces are left by the steeds
Carrying warriors with dignity.

Confirmed with blood the oath was made
Our ancestors’ revenge to take.
Gods witnessed the heads chopped down,
They saw how blood cleans up the ground.

And each man has a wish to fight,
To rattle weapons for his delight,
Nothing makes him so utterly glad
As the dying enemy in the combat.

Home shall my horse carry my body
While my shield tells a horrible story;
A soul-rending tune of a battle-horn
Shall take me soon to the gales’ home.

Wind, you do mislead my warriors,
Reminding of a thousand enemy roar,
Concealing silence in their rattling mails,
You raise the mist like a shadowy gale…

No one shall dare to cross my road
My steed is as fast as lightning
Destructive power of my massive sword
Does smite and slay harshly.
 

 

EIME SU MUMIS
(muzika: 1999 kovas; žodžiai: 2000 sausis)

Vėlės išminčių slepias vilkais
Miškuos, kurie kadais buvo šventais
Jų akys žiba ledine šviesa
Kaip žvaigždės - tolimos, šviečia nakčia.
Kaip vakaras saulę skandina ugny
Taip grimzta svajonės gilyn užmaršty
Pavirsdamos dulkėm ir smėlio krislais,
Po kojomis tų, kur gyvens amžinai...

...Eime su mumis... kur veda ugnis
Rymoja prieš saulę senoliai žili
Ateina iš karo didvyrių burys
Kur traukia dainas išnaikinta gentis...
...Eime su mumis... kur veda ugnis
Skrenda varnai, kur užgims ateitis
Kelias toks tolimas, tartum mirtis
Kelias toks artimas kaip pražūtis...

Po milžinų paliktais akmenim,
Gyliausiuos urvuos rusena ugnis
Ta, kuri šildė Kūrėjų rankas
Ta , kuri uždega naktį žvaigždes.
...Rankose dega ugnis
Skradžiai tuštumą sklinda šviesa,
Pakyla varnai, nusileidžia naktis...
Ir šnabžda... Eime su mumis...
...Eime su mumis... kur veda ugnis
Rymoja prieš saulę senoliai žili
Ateina iš karo didvyrių burys
Kur traukia dainas išnaikinta gentis...
...Eime su mumis... kur veda ugnis
Skrenda varnai, kur užgims ateitis
Kelias toks tolimas, tartum mirtis
Kelias toks artimas kaip pražūtis...

 

COME WITH US...
(Music: March 1999; Lyrics: January 2000)

The sages’ souls hide like wolfs
Between the trees of holy woods,
Their eyes glitter with the icy light
Like far-away stars shining at night.
As evening drowns in fire the sun
Dreams submerge deep in oblivion
Turning to dust and grains of sand
Under the feet of immortal men...

…Come with us… follow the flame...
To where the fathers white-haired
In the sun silently wait
For the heroes of wars to return
While wearied tribes sing war songs
…Come with us… follow the flame...
Whither ravens fly and the future is born
The path is as distant as that of death’s toll
The path is so short as the ruin of all…

Fire smoulders under the stones
Left by giants in the deepest holes
The fire created to warm Gods’ hands,
The fire that lights stars at day’s end.
…Fire burns in our hands...
The light pierces the void through
As night descends the ravens soar up
They silently whisper… come with us…
…Come with us… follow the flame...
To where the fathers white-haired
In the sun silently wait
For the heroes of wars to return
While wearied tribes sing war songs
…Come with us… follow the flame...
Whither ravens fly and the future is born
The path is as distant as that of death’s toll
The path is so short as the ruin of all…

: : BACK : :

Draugai: Farming simulator 2017 mods | Gėlių pristatymas Vilniuje | Nemokamas kreditas | Melamino kempineles | Farming simulator 19 mods | Matematikos korepetitorius Vilniuje | www.paskolos-visiems.lt
sportine apranga Vulcan.lt